A CSOK-os lakásszerzés illetékmentessége

2021. január 1-jén lépett hatályba az ún. Illetéktörvény módosítása. A törvénymódosítás a családi otthonteremtési kedvezménnyel lakóingatlant szerző személyek részére biztosít a vagyonszerzési illetéke alól mentességet. Természetesen az illetékmentességhez szükséges feltételeket teljesíteni kell, ezért, – hogy objektíven lássuk, mire vagyunk jogosultak, – fontosnak tartjuk e törvényi kritériumok ismertetését.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény vonatkozó, 2021. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései a következők:

26. § (1a) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól: (…) 

f) lakás tulajdonjogának, lakás tulajdoni hányadának az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.) 2020. október 1-jén hatályos 1. § a) pontja, vagy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet2.) 2020. október 1-jén hatályos 1. § (2) bekezdése szerinti családi otthonteremtési kedvezmény (a továbbiakban együtt: családi otthonteremtési kedvezmény) felhasználásával történő megvásárlása.

26. § (2g) Ha az (1a) bekezdés f) pontja szerinti illetékmentességre a vagyonszerző kizárólag a Korm. rendelet1. 2020. október 1-jén hatályos 6. alcíme vagy a Korm. rendelet2. 2020. október 1-jén hatályos 8. alcíme szerinti megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele alapján vált jogosulttá, és

a) a gyermekvállalás az arra vonatkozó határidő lejártáig nem teljesült, vagy
b) a családi otthonteremtési kedvezményt a gyermekvállalás teljesítése nélkül a határidő lejártát megelőzően bármely okból visszafizette,

az állami adóhatóság az erről való tudomásszerzést követően – az (1a) bekezdés f) pontjában foglaltak alkalmazását mellőzve – a lakás illetékkötelezettség keletkezésekor fennálló forgalmi értéke és az ekkor hatályos illetékmérték alapulvételével kiszabja a visszterhes vagyonátruházási illetéket.

26. § (2h) Nem kell a (2g) bekezdést alkalmazni, ha a gyermekvállalás teljesítése a családi otthonteremtési kedvezményben részesülő egészségi állapotára tekintettel hiúsult meg.

86. § (4) Az illeték megállapításához való jog a 26. § (2g) bekezdése szerinti esetben annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amely évben a vagyonszerző a családi otthonteremtési kedvezményt – saját elhatározásából – visszafizette vagy a hatóság annak visszafizetését rendelte el.

 A törvényi rendelkezéseket, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) iránymutatását figyelembe véve, az illetékmentesség feltételei a következők:

1/ Ki jogosult az illetékmentességre?

Aki családi otthonteremtési kedvezménnyel (a továbbiakban: CSOK) vásárol lakást.

Megjegyzés: a saját telekre történő építkezés jelenleg is illetékmentes, telekvásárlás esetén ugyanis eleve keletkezhet illetékfizetési kötelezettség, kivéve, ha azon az építkezés a tulajdonszerzéstől számított 4 éven belül megvalósul (addig az illetéket felfüggesztik).

2/ Új vagy használt lakás vásárlására vonatkozik-e az illetékmentesség?

Mindkét lakáskategóriára igénybevehető az illetékmentesség, feltéve, ha CSOK-ot igénybe vett a tulajdonszerzéshez az érintett.

3/ Csak meglévő gyerek után lehet igénybe venni az illetékmentességet?

Nem. Aki az ún. megelőlegező CSOK-ot veszi igénybe, az illetékmentesség őt is megilleti. Ez esetben viszont felmerülhet az illetékmegállapítás is.

Az illetéket utólag az adóhatóság akkor rója ki, ha

  • határidőre nem teljesül a gyermekvállalás, vagy
  • a CSOK-ot az érintett gyermekvállalás nélkül bármilyen okból visszafizette.

Megjegyzés: Ha az illetéket kiróják, az esetben a NAV döntése elleni fellebbezés díjköteles. Ha az érintett anyagi helyzete indokolja vagy egyéb méltánylást érdemlő körülmény merült fel az életében, az esetben a NAV illetékkiszabó döntésével szemben illetékmérséklési kérelem benyújtása javasolt: ez díjmentes, méltányossági eljárását eredményez, amely során lehet kérni az illeték teljes és/vagy részleges elengedését és/vagy kamatmentes részletfizetést. Első lakásszerzés esetén egyszerű kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető. Minden egyéb esetben az illetékmérséklési eljárás keretében a vagyoni helyzet bemutatása és mérlegelése alapján hoz döntést a NAV.

4/ Megállapítják-e az illetéket, ha egészségügyi okból nem teljesül a gyermekvállalás?

A törvény nem sújtja az érintetteket, tehát, ha orvosilag igazolt módon nem teljesül a gyermekvállalás, az esetben nem kerül kirovásra az illeték.

5/ A CSOK mint támogatás, adó- és illetékmentes?

A CSOK az adóügyi és illetékügyi törvények alapján adó- és illetékmentes bevételnek minősül.

6/ Mekkora összegű CSOK-ot lehet igénybe venni?

Attól függően, hogy új vagy használt lakást szerez az érintett, eltérő összegű CSOK-ot lehet igénybe venni. Lakástípusonként a CSOK összegét a következő táblázat foglalja össze:

7/ Mit jelent az, hogy a 2020. október 1-jei CSOK vehető figyelembe?

Korm. rendelet1. 2020. október 1-jén hatályos 1. § (2) bekezdése alapján a gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú vissza nem térítendő állami támogatást vehet igénybe használt lakás vagy egylakásos lakóépület vásárlása vagy bővítése érdekében, továbbá a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását veheti igénybe lakás vásárlása érdekében.

Korm. rendelet2. 2020. október 1-jén hatályos 1. § a) pontja szerint Magyarország területén új lakás építéséhez vagy vásárlásához vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

8/ Mikori szerződésekre vonatkozik az illetékmentesség?

Az illetékmentesség a 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött adásvételi szerződésekre vonatkozik.

Az ez előtt kötött szerződések esetében az akkor hatályos illetékszabályok vonatoznak, függetlenül attól, hogy a vételár kifizetésére 2021-ben kerül sor. Az így kötött CSOK-kal érintett szerződéseket illetően az illeték csökkenthető a kedvezménnyel.

Reméljük, kis útmutatónk segített eligazítani a törvényi szabályozást illetően. Hasonló segítségre a jövőben is számíthattok Ránk.

Képek forrása: pixabay.com