Bankkölcsönök előtörlesztése

Sokszor hallani azt hiteladósoktól, hogy a bank nem engedi a kölcsön előtörlesztését. Az ilyen esetekben szerintünk kétféle probléma merülhet fel: vagy valami félreértésről volt szó, vagy nem volt felkészült a banki ügyintéző. Az ügyfelek többször emlegetnek büntető kamatokat emlegetnek. Nem tehettünk mást, utána néztünk, hogy mi is a valós helyzet és milyen jogaitok vannak. Ahogy szoktuk… Objektíven.

Mindenekelőtt tudni kell, hogy a bank a pénzkölcsönt azért nyújtja, hogy nyeresége legyen rajta – ezt tudomásul kell venni: ingyen senki nem dolgozik, vagy ha igen, akkor a ki nem fizetett munkadíj perelhető. A pénzkölcsön nyújtásának az ellenértéke a kamat, s mivel a hitelezésnek és adósságkezelésnek vannak költségei, díjai is, a törlesztőrészletekbe ez utóbbiak is beépülnek. Mindezt együtt hívjuk Teljes Hiteldíj Mutatónak (THM-nek). Ha tehát bankkölcsönt vesztek fel, a THM értékét figyeljétek, ne a kamatét. A bank az általad választott és az ő általa is elfogadott teljes futamidő alatti törlesztőrészlettel kalkulál, így jön ki haszna. [Nem tudományos egy cikk, ha nincs benne táblázat vagy képlet, esetleg némi ollózás más írásokból, de most maradjunk a képletnél. Tehát a bank teljes bevétele = futamidő *(tőketörlesztés+ THM: kamat+költség+díj]

Ha futamidő lejárta előtt kerül sor elő- vagy végtörlesztésre (a kettőt együtt nevezzük csak: előtörlesztésnek), akkor bizony a banknak bevételkiesése lesz. Persze, nem kell őket félteni, de ha objektívek vagyunk (márpedig: igen!), akkor erre figyelemmel kell lenni. A bevételkiesést pedig kompenzálni kell valahogy, erre és egyes különeljárási költségek fedezésére szolgálnak az előtörlesztési díjak.

E kis kitekintő után, nézzünk utána az előtörlesztéssel kapcsolatos törvényi szabályoknak!

Mindennek az alapja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2012. évi CV. törvény (röviden: Ptk.), s a vonatkozó rendelkezéseket a „teljesítés” címszó alatt keressétek. A Ptk. releváns rendelkezései a következők:

 • 6:34. §: [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni.
 • 6:35. § (1) bek.:[A teljesítés ideje] A teljesítés ideje meghatározható határnap vagy határidő tűzésével.
 • 6:36. § (1) bek.: [Idő előtti teljesítés] A jogosult a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést köteles elfogadni, ha az lényeges jogi érdekét nem sérti, és a kötelezett az ezzel járó többletköltséget viseli.
 • 6:39. § [A teljesítési költségek viselése] A teljesítéssel járó költségek a kötelezettet terhelik.
 • 6:43. § [Pénztartozás idő előtti teljesítése] A jogosult a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést köteles elfogadni.

További részletszabályokat tartalmaz a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (röviden: Hiteltörvény), ami a következőkről rendelkezik:

 • 3. § 1. pont: előtörlesztés: a hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése.
 • 16. § (1) bek. 21. pont.: A hitelszerződés (…) egyértelműen és tömören tartalmazza: (…) az előtörlesztéshez való jogot, gyakorlásának módját, az előtörlesztés esetleges költségeinek fennállását és azok számítási módját. (Itt megjegyeznénk: a hitelszerződések tömör és egyértelmű megfogalmazásának követelménye sokszor csorbát szenved.)
 • 23. § (1) bek.: A fogyasztó minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével.

Mivel bankkölcsönnél pénztartozás visszafizetéséről van szó, a Ptk. szabályaiból pedig következik, hogy az előtörlesztést (előteljesítést) köteles elfogadni a bank, sőt, a Hiteltörvényből következik, hogy az előtörlesztést fogyasztói jogként kell kezelni, így biztos, hogy nyugodtan élhetsz e lehetőséggel.

A Hiteltörvény 25. § (8) bekezdése rögzíti, ha a fogyasztó jelzi előtörlesztési szándékát, a hitelező köteles papíron vagy más tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátani az előtörlesztésre vonatkozó információkat, annak következményeinek számszerűsítését.

Tehát, ha jelzed, hogy előtörleszteni akarsz, akkor teljes tájékoztatást kérhetsz a banktól, hogy az mivel jár és mennyibe kerül. Mert mint látható, az előtörlesztésnek a költségeit Neked kell viselni.

No, de mennyi az annyi?

A kérdésre a választ szintén a Hiteltörvény 24. és 25.  §-a adja meg a következők szerint – idézzük – :

24. §

(1) A hitelező jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült méltányos és objektíven indokolható költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg fél százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével.

(5) Nem illeti meg a hitelezőt az (1) bekezdés szerinti költségtérítés a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés esetén.

(6) Nem illeti meg a hitelezőt az (1) bekezdés szerinti költségtérítés, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt.

(7) Nem illeti meg a hitelezőt az (1) bekezdés szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

25.§

(1) Jelzáloghitel előtörlesztése esetén a hitelező jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségeinek megtérítésére. Az érvényesített költségek összege nem haladhatja meg a hitelező pénzügyi veszteségét és mértéke – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.

(2) Jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződés esetén – ideértve a jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott kölcsönszerződést is – a hitelező jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségeit az (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladóan is érvényesíteni, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a jelzáloghitel kamata rögzített vagy változó kamatú és az előtörlesztésre a kamatperióduson belül kerül sor. Az érvényesített költségek mértéke ebben az esetben nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 százalékát.

(3) Az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott költségen felül a hitelező az előtörlesztés során semmilyen további fizetési kötelezettséget nem írhat elő. (…)

(5) Nem illeti meg a hitelezőt az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti költségtérítés, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. (…)

A fenti szabályok bonyolultnak tűnnek, ezért megpróbáljuk a törvényi rendelkezéseket táblázatba foglaltan egyszerűsíteni:

A fentiekből látható:

 • Az előtörlesztés költségei maximalizáltak!
 • A költségmaximalizálás az általatok előtörlesztett összeg alapján kalkulált, nem pedig az eredeti hitelösszeg vagy hátralévő tartozás alapján!
 • A Hiteltörvény a maximum költséget szabályozza. A bankok ennél kedvezőbb költségmutatókat is alkalmazhatnak, ebben verseny is van közöttük, sőt, a bankok maguk is meghirdethetnek akciókat.
 • Ha olyat tapasztalsz, hogy előtörlesztést egyéb „fizetős számla” megkötéséhez rögzítik, akkor célszerű ezt jelezni a Magyar Nemzeti Banknak!

Mi van akkor, ha eleve banki kedvezményekkel járó kölcsönt vettél fel? Akkor alaposan nézd meg a szerződésedet, mert bizonyos idő (3-6 év) előtti végtörlesztés (ez alatt kell érteni azt is, ha a kölcsönödet egy másik bankkölcsönnel váltod ki) bukhatod a szerződéskötéskor megszerzett akciókat! Ez viszont jogszerű kikötés!

Mi történik a hiteleddel, ha előtörlesztesz?

A Hiteltörvény 24. § (2) bekezdése adja meg a választ erre a kérdésre – idézzük – :

Előtörlesztés esetén a hitelező csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással.

A választ leegyszerűsítjük:

Az előtörlesztés összege a tőkébe megy bele, azaz csökken a tőketartozás. Ekkor, ha a futamidőt megtartjátok, csökkenni fog a törlesztőrészletek is. Mondhatod erre, hogy előtörlesztés esetén a kölcsönszerződést is kell módosítani!  Ez nem igaz! Akkor kell szerződést módosítani, ha az előtörlesztéssel együtt csökkenteni akarjátok a futamidőt is, de ez esetben nem csökken a törlesztőrészlet (sőt, ha úgy „húzod meg” a futamidőt, akár még nőhet is). Kérdés az, hogy akarod-e ezt? Ez a Te döntésed, a Te költséged – erre a bank nem kényszeríthet rá. Ha nem akarod a futamidőt csökkenteni, a hitelszerződést sem kell módosítani, és a banknak kell majd újra megállapítani az új törlesztőrészleteket.

A magunk részéről az előtörlesztéssel kapcsolatban a következőket tudjuk hát tanácsolni:

 • Ha van pénzed, és a bankkölcsönödet akarod csökkenteni, megteheted, ezt nem gátolhatja a bank.
 • Az előtörlesztés költségét Neked kell állni, de az törvényileg maximált.
 • Nyújts be előtörlesztési kérelmet (banktól függő, hogy van-e erre formanyomtatvány) és ott pontosan írd le a következőket:
  • mekkora összeggel törlesztesz elő,
  • mikor törlesztesz elő,
  • mi a szándékod a betörlesztett pénzzel:
   • menjen a tőkébe és tartsuk meg a futamidőt: ekkor csökken a törlesztőrészleted és nem kell szerződést módosítanod, vagy
   • menjen a tőkébe és csökkentsük a futamidőt: ekkor marad vagy még nőhet is törlesztőrészleted, igaz, rövidebb ideig fizeted a hitelt, de ehhez szerződést is kell módosítanod!

Azt javasoljuk, hogy mindenről rendelkezz világosan és egyértelműen. Egyes bankok ugyanis ismerik az ún. túlfolyósítás intézményét is. Ha csak saját döntéstől vezérelve több pénzt utalsz a hitelszámlára, azon többlet keletkezik, és ha nem nyilatkozol úgy, hogy a tőkébe törleszted, akkor ebből fogják vonni a havi törlesztődet – ez tehát nem lesz előtörlesztés. De ha ilyen történne, ne aggódj, a bankok felveszik Veled a kapcsolatot, s akkor pótolhatod a hiányzó nyilatkozatodat.

Még két tanács és befejezzük:

 1. Az előtörlesztés mindig tőketörlesztést jelent! Tudjuk, hogy aki a COVID-19 miatt elrendelt hitelmoratóriummal élt, és előtörlesztett, azt láthatja, hogy a moratórium alatti kamat került először kifizetésre. Ez viszont nem kamat-előtörlesztés, ugyanis a moratórium alatti kamattartozás tőketartozássá változott át. Tehát, ha ilyet látsz, ne dühöngj! (Amíg mi ezt nem tudtuk, megtettük helyetted is!)
 2. Ha az előtörlesztés egyben végtörlesztést is jelent (pld. nyertél a lottón és „kinullázod” a hiteled), ne feledkezzetek meg kérelmezni a jelzálog és az elidegenítési és terhelési tilalom tilalom törlését. Az ilyen nyilatkozat alapján a földhivatalok törölni fogják e terheket az ingatlan tulajdoni lapjáról – ezt a bankok is elvégzik, de biztos, ami biztos, noszogassátok őket.

* * *

Reméljük, hogy most is sikerült néhány hasznos tanáccsal szolgálnunk, s eligazítást nyújtani a jog és a bankok útvesztőiben. Tudjuk, hogy nem lett rövid a kis tájékoztatónk, de higgyétek el, megírni több időt vett igénybe, mint Nektek elolvasni. Ennyi időt pedig nyugodtan szánjatok magatokra – de ez a Ti a döntésetek. Mi szóltunk! S fogunk a jövőben is! Csak így… Objektíven.

Képek forrása: pixabay.com